Všeobecné podmienky

Aktualizované 02.11.2022


Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky využívania služieb portálu DVAIA.com, prevádzkované spoločnosťou Avien s.r.o. Žilinská 8, Košice, Slovensko (ďalej len “DVAIA”).

Pre účely využívania služieb portálu DVAIA platia výhradne tieto Všeobecné obchodné podmienky. Uplatňovanie odlišných obchodných podmienok (napr. stanovených klientom) sa vylučuje

Naše produkty a služby, z ktorých niektoré sú bezplatné a ostatné platené, poskytujeme osobne, prostredníctvom počítača, mobilného webu a aplikácií (ďalej len „služby“).

1 Prijatie všeobecných podmienok

Vyplnením registračného formulára v rámci našich služieb súhlasíte s tým, že budete dodržiavať Všeobecné podmienky a že ste si prečítali a beriete na vedomie naše zásady Ochrany osobných údajov, spolu s prípadnými dodatočnými, alebo osobitnými podmienkami, ktoré Vám môžeme oznámiť v čase, keď používate alebo kupujete určité služby, pričom všetky z nich sú súčasťou týchto Všeobecných podmienok.

Spôsobilosť na využívanie služieb

Naše služby môžete využívať len za týchto podmienok. Prehlasujete a zaručujete, že:

 1. Ste starší ako 18 rokov a môžete s nami uzavrieť právne záväznú zmluvu.
 2. Spĺňate podmienky registrácie uvedené v Službách.
 3. Budete dodržiavať tieto Všeobecné podmienky a všetkých platných zákonov a predpisov.
 4. Pre prístup k používaniu niektorých služieb prostredníctvom portálu DVAIA je potrebné registrácia (vyplnenie registračného formulára). K vyplneniu registračného formulára potrebuje klient platnú emailovú adresu.
 5. Poskytnete správne, presné a pravdivé informácie, ktoré nebudú zavádzajúce. Pri vypĺňaní registračného formulára a počas komunikácie musíte byť predovšetkým úprimní a čestní.
 6. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že účelom našich služieb je umožniť slobodným jednotlivcom nadviazať osobné kontakty na nekomerčnom alebo nefinančnom základe s primárnym cieľom vytvoriť vážny vzťah ako pár. Musíte vždy dodržiavať a rešpektovať účel služieb.
 7. Nie ste evidovaní v registroch páchateľov sexuálnych trestných činov.
 8. Nikdy ste neboli odsúdení za protiprávny čin zahŕňajúci podvod, sexuálny trestný čin, násilie (vrátane domáceho násilia), obťažovanie, terorizmus alebo trestný čin motivovaný nenávisťou.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie našich služieb alebo členstva, ak nespĺňate niektorú z uvedených podmienok.

2 Registrácia / uzavretie zmluvy

Registrácia na poskytovanie služieb je bezplatná. Nie je možné sa registrovať s rovnakou emailovou adresou viackrát.

Je potrebné poskytnúť povinné informácie na dokončenie registrácie, ktorá Vám umožní využívať naše služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že niektoré z týchto informácií budú poskytnuté klientom, ktorých Vám vyberieme v rámci našich služieb. Všetky údaje, ktoré vypĺňate sú na vašom osobnom zvážení, pričom samotným vypĺňaním dávate súhlas na nakladanie s nimi.

Informácie, ktoré klienti poskytnú v rámci služieb počas registrácie a kedykoľvek neskôr, musia byť presné a pravdivé.

Ďalšie podrobnosti o informáciách, ktoré o Vás zhromažďujeme a o tom, ako ich používame, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Po úspešnej registrácii dostane klient email potvrdzujúci uzatvorenie zmluvy členstva.

Zmluva s klientom o jeho nárokom na platenú službu vzniká až vo chvíli, keď klient dostane od portálu DVAIA emailové potvrdenie jeho predchádzajúcej elektronickej objednávky platenej služby, nie však skôr ako klient uhradí príslušný poplatok v súlade s platobnými podmienkami.

Spolu s potvrdzujúcim emailom sú klientovi zaslané aj zmluvné informácie (informácie o členstve) rovnako ako v daný moment platné Všeobecné podmienky. Klient má týmto možnosť si informácie aj Všeobecné podmienky uložiť, prípadne vytlačiť. Zmluvné informácie zostávajú uložené na strane portálu DVAIA.

Portál DVAIA si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby klientovi bez uvedenia dôvodu.

3 Pravidlá správania

Kvalita komunikácie, ktorú očakávame my a ostatní klienti služieb, predpokladá určitú úroveň etického správania vo vašom prejave a správaní, rešpektovanie klientov a našich zamestnancov starostlivosti o klientov, ako aj platných zákonov a predpisov. Aby sme splnili tento štandard kvality, individuálnej zodpovednosti a etiky, umožňujeme každému klientovi nahlásiť akýkoľvek obsah (fotografie, text, video), správanie alebo komentáre klienta, ktoré sa zdajú porušovať naše Všeobecné podmienky, práva tretích strán a platné zákony a predpisy. (ako to je na ostatnych sluzbach napr skupina fb, pripadne verejne akcie ???)

3.1 Ako používateľ musíte vždy dodržiavať nasledovné pravidlá správania a zaviazať sa, že nebudete:

 1. zverejňovať žiadny obsah, ktorý porušuje práva iných osôb alebo do takýchto práv zasahuje vrátane práv na publicitu, súkromie, autorských práv, obchodných značiek, alebo iných práv duševného vlastníctva či zmluvného práva;
 2. zverejňovať žiadny obsah, ktorý porušuje práva iných osôb alebo do takýchto práv zasahuje vrátane práv na publicitu, súkromie, autorských práv, obchodných značiek, alebo iných práv duševného vlastníctva či zmluvného práva;
 3. zverejňovať žiadny obsah, ktorý porušuje práva iných osôb alebo do takýchto práv zasahuje vrátane práv na publicitu, súkromie, autorských práv, obchodných značiek, alebo iných práv duševného vlastníctva či zmluvného práva;
 4. sa vydávať za žiadnu osobu alebo subjekt;
 5. požadovať heslá na akýkoľvek účel ani získavať osobné údaje na komerčné alebo nezákonné účely od iných používateľov;
 6. zasielať spam, požadovať peniaze ani podvádzať používateľov;
 7. posielať hromadné správy;
 8. zverejňovať žiadny obsah, ktorý je nenávistný, výhražný, sexuálne explicitný alebo pornografický, podnecuje k násiliu, obsahuje nahotu alebo grafické či bezdôvodné násilie;
 9. zverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý propaguje rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzické ublíženie akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi;
 10. urážať, šikanovať, prenasledovať, zastrašovať, napádať, obťažovať, zneužívať alebo ohovárať akúkoľvek osobu;
 11. používať služby na akékoľvek škodlivé alebo nekalé účely;
 12. používať služby s cieľom poškodiť nás alebo našu skupinu;
 13. používať služby na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Všeobecnými podmienkami;
 14. používať služby na podporu alebo uľahčenie osobných vzťahov transakčnej povahy a/alebo služieb sexuálnej povahy a/alebo sexuálnych aktov vykonávaných bez súhlasu;
 15. akýmkoľvek spôsobom propagovať alebo robiť reklamu iným portálom;

3.2 Zodpovednosť a povinnosti klienta / zakázané správanie / zbavenie sa zodpovednosti

 1. Klient sám zodpovedá za obsah svojho profilu a rovnako tak za všetky informácie, ktoré portálu DVAIA poskytne.
 2. Klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že opisujú jeho osobu. Zmluvné strany sa dohodli, že portál DVAIA má právo správnosť uvedených údajov overiť, ak to považuje za potrebné.
 3. Klient, ktorý sa rozhodne využívať služby DVAIA za účelom vytvárania partnerských alebo priateľských vzťahov potvrdzuje, že v okamihu registrácie nemá iný trvalý partnerský vzťah.
 4. Klient uisťuje, že v súvislosti so svojim členstvom nesleduje žiadne podnikateľské a/alebo obchodné zámery. Zaväzuje sa nevyužívať zoznamovací portál na komerčné alebo obchodné účely (porov. nižšie písm. g.)
 5. Klient sa zaväzuje, že v rámci ponúk a služieb portálu DVAIA nevloží žiadne fotografie, texty, software alebo iné autorsky chránené informácie, bez toho aby k tomu disponoval potrebnými právami alebo povoleniami.
 6. Klient sa zaväzuje, že pri registrácii a používaní zoznamovacieho portálu bude dodržiavať všetky príslušné platné zákony.
 7. Za neprípustné komerčné alebo obchodné využitie sa v zmysle týchto pravidiel považujú najmä:
  • platené ponuky tovaru alebo služieb akéhokoľvek druhu, výzvy k podávaniu odpovedajúcej ponuky alebo odkaz na ponuku dostupnú na inom mieste;

  • propagácia obchodných internetových stránok, tj. najmä takých, na ktorých je ponúkaný platený tovar alebo služby, ktoré slúžia k zobrazeniu alebo propagácii firiem alebo inej komerčnej internetovej stránky. To platí najmä pre reklamu vo forme pop-up okien, bannerov alebo zvláštne zvýraznených alebo nápadných odkazov;

  • odkazy (priame alebo nepriame) na zoznamovací portál iného prevádzkovateľa;

  • uvádzanie telefónnych čísel farebných liniek (najmä čísel s predvoľbou 0900) alebo podobných čísel pre posielanie SMS (prémiové SMS) v rámci zoznamovacieho portálu;

  • kontaktovanie ostatných užívateľov za účelom následného zárobku, najmä s následným odkazom na telefónne čísla farebných liniek pre posielanie SMS alebo čísla na 0900;

  • hľadanie zamestnancov, modelov/modeliek atd. pre agentúry alebo platené služby;

  • komerčné zhromažďovanie údajov dostupných cez zoznamovací portál alebo zisťovanie týchto údajov (napr. telefónnych/mobilných čísel) od iných klientov, napr. ku komerčným účelom, k účelom reklamy alebo ďalšieho predaja;

  • šírenie reklamy v akejkoľvek forme medzi ostatnými užívateľmi služby alebo inými klientmi a posielanie správ slúžiacich k obchodným účelom.

Porušenie ktoréhokoľvek z týchto Pravidiel správania predstavuje závažné porušenie vašich zmluvných záväzkov podľa týchto Všeobecných podmienok.

 • Ak klient poruší povinnosť vyplývajúcu z užívateľského vzťahu, môže DVAIA podľa zákonných ustanovení požadovať náhradu za takto vzniknuté škody a/alebo zaplatenie nevyhnutných nákladov. To neplatí, ak sa preukáže, že užívateľ nezodpovedá za vzniknutý stav.

 • Klient sa najmä zaväzuje zbaviť portál DVAIA akejkoľvek zodpovednosti a všetkých záväzkov, výdajov a nárokov, ktoré portálu DVAIA vzniknú ako dôsledok neprípustného správania klienta, ako je napr. ohováranie, urážky, porušenie osobnostných práv, porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv tretích osôb alebo z výpadku služieb pre ostatných klientov.

3.3 Zodpovednosť zo strany portálu DVAIA

 1. DVAIA zodpovedá v rámci zmluvy za škody spôsobené klientovi, (1) ktoré spôsobil portál DVAIA, osoby oprávnené konať v jeho mene alebo osoby poverené plnením povinností pri poskytovaní služieb, (2) za ublíženie na živote, tele alebo zdraví, spôsobené porušením povinností zo strany portálu.
 2. DVAIA, osôb oprávnených konať v jeho mene alebo osôb poverených plnením povinností pri poskytovaní služieb.
 3. DVAIA nenesie zodpovednosť za chyby služby spôsobené klientom. Rovnako nenesie zodpovednosť za zneužite klientom zverejnených dát iným klientom.
 4. DVAIA nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré vznikli používaním služieb z dôvodu, že klient sa spoliehal na informácie poskytnuté inými užívateľmi služieb.
 5. Uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú na všetky orgány, zamestnancov a osoby poverené k plneniu povinností pri poskytovaní služieb DVAIA.
 6. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, zo záruky alebo kvôli zámernému uvedeniu do omylu, nie je vyššie uvedenými ustanoveniami dotknutá.

4 Mlčanlivosť

4.1 Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

Zmluvné strany sú povinné zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzických osôb, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o neverejných informáciách, ktoré získali o druhej strane v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré Zmluvné strany získali v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

 1. boli zverejnené už pred uzavretím Zmluvy na sociálnych sieťach alebo iných verejne dostupných médiách;
 2. sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností podľa Zmluvy;
 3. majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu;
 4. boli získané od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené neverejné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú užívať neverejné informácie o druhej Zmluvnej strane na účel, na ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú také informácie ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia neverejné informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe.

5 Služby

5.1 Bezplatná služba

Všetci klienti majú možnosť sa zaregistrovať zadarmo, jedenkrát vyplniť registračný formulár. V prípade, že budete vhodným kandidátom pre osobu, ktorá si zakúpila platenú službu oslovíme Vás a sprostredkujeme stretnutie.

Vaša bezplatná registrácia do našej databázy Vám umožňuje „byť nájdený“.

Bezplatná služba Vám negarantuje, že budete oslovený. Pokiaľ chcete, aby sme Vám aktívne hľadali partnera, je potrebné si zakúpiť platenú službu.

5.2 Platené služby

Klienti, ktorí sa bezplatne zaregistrovali, si kedykoľvek môžu zakúpiť platené služby. Pred získaním platenej služby je klient informovaný o príslušnej platenej službe a platobných podmienkach.

Poskytujeme služby rôznorodej komunite používateľov. Naša cenová štruktúra sa môže líšiť podľa krajiny, dĺžky predplatného, distribučného kanála, špeciálnych ponúk a propagačných akcií. Pravidelne testujeme nové služby, aby sme používateľom poskytli rozšírený rozsah služieb a bezplatné alebo platené balíčky, pokiaľ sa ich rozhodnú používať. Z času na čas môžeme tiež zmeniť alebo prestať ponúkať určité typy služieb.

Ak bola dohodnutá „garancia sprostredkovania“ stretnutia, platia pre ňu nasledujúce osobitné podmienky: v rámci plateného balíčka sa portál DVAIA zaručuje sprostredkovať minimálny počet stretnutí, v závislosti od zakúpeného balíčka počas šiestich mesiacov. V prípade zakúpenia balíčka PLATINUM počas dvanástich mesiaciov.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za úspešne zrealizované sprostredkovanie stretnutia považuje: na základe vyhodnotenia registračného formulára a osobného pohovoru s každým kandidátom, Vám navrhneme pre Vás najvhodnejších partnerov. Po vzájomnom odsúhlasení oboch strán Vám následne dohodneme stretnutie.

Ak sú splnené podmienky garancie sprostredkovania, pričom nedošlo k sprostredkovaniu stretnutia v dohodnutom rozsahu, máte nárok na vrátenie 100% ceny za zakúpený balíček.

Predpokladom uplatnenia Vášho nároku z garancie sprostredkovania je, že (1) ste dôsledne a pravdivo vyplnili registračný formulár a priložili aspoň 3 aktuálne fotografie (2) aktívne s nami komunikujete (3) zúčastnili ste sa úvodného pohovoru, (4) doba plynutia garancie sprostredkovania stretnutia, začína plynúť dňom kedy s nami absolvujete osobný pohovor, (5) že nám najneskôr do 14 dní pred uplynutím svojej výpovednej lehoty oznámite cez náš kontaktný formulár, že si prajete využiť svoj nárok na garanciu sprostredkovania stretnutia.

5.3 Podujatia a aktivity.

V prípade ponuky podujatí alebo aktivít platia osobitné podmienky, ktoré budú upravené osobitne pre každý typ podujatia.

5.4 Doplnkové služby tretích strán

Služby môžu obsahovať reklamy a propagačné akcie ponúkané prostredníctvom platforiem tretích strán a externých zdrojov, ako sú webové stránky alebo mobilné aplikácie tretích strán, sociálne siete atď. (ďalej len „platformy tretích strán“). Nezodpovedáme za dostupnosť (alebo nedostupnosť) takýchto platforiem tretích strán. Ak sa rozhodnete komunikovať s platformami tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom našich služieb, ich vzťah s vami bude podliehať ich podmienkam. Nenesieme zodpovednosť za podmienky ani činnosti platforiem tretích strán.

6 Platobné podmienky

 1. Aktuálne poplatky pre zakúpenie platených služieb sú uvedené na portáli DVAIA.
 2. Úhradu poplatkov za zvolený balíček je nutné vykonať vopred na bankový účet portálu DVAIA. Údaje na úhradu Vám budú zaslané emailom.

7 Využitie, poskytovanie a sprostredkovanie údajov

 1. Pri poskytovaní služieb klientom DVAIA riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonmi z oblasti ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov.
 2. Informácie o tom, ako portál DVAIA zachádza s osobnými údajmi klientov, nájdete v odkaze Ochrana osobných údajov
 3. Vyplnením registrácie klient súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúceho bodu b.

8 Odhlásenie, výpoveď

 1. Odhlásenie z bezplatnej služby (vymazanie profilu) klientom je možné kedykoľvek, na základe emailovej požiadavky z emailovej adresy z ktorej bol vyplnený registračný formulár. Požiadavku je potrebné zaslať na emailovú adresu hello@dvaia.com
 2. Odhlásenie z platenej služby (vymazanie profilu) klientom je možné kedykoľvek, bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky klientom, na základe emailovej požiadavky z emailovej adresy z ktorej bol vyplnený registračný formulár. Požiadavku je potrebné zaslať na emailovú adresu hello@dvaia.com.
 3. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, DVAIA má právo odstúpiť od zmluvy o bezplatnom členstve a/alebo platenom členstve a zrušiť registráciu užívateľa (vymazanie profilu) zo strany DVAIA, (1) ak klient pri prihlásení resp. objednávke a/alebo neskoršej zmene svojich údajov uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo (2) ak klient opakovane poruší tieto všeobecné obchodné podmienky a klient uvedené nedostatky neodstránil ani na základe predchádzajúceho upozornenia (upomienky) zo strany DVAIA. Ak dôjde k zmareniu zmluvy v dôsledku porušeniu práv klienta, nevracia sa poplatok uhradený klientom.
 4. Po vymazaní profilu dostanete potvrdzujúci email.

9 Duševné vlastníctvo

9.1 Obsah, ktorý šírime v rámci služieb

Všetky názvy služieb, obchodné značky, logá, grafiky, fotografie, animácie, videá, texty a všeobecne všetok obsah zobrazený v rámci služieb sú naším výhradným vlastníctvom a sú pod našou licenciou a našou kontrolou a nesmú byť reprodukované, používané alebo komunikované bez nášho výslovného súhlasu, a môžu byť predmetom súdneho konania.

Okrem iného máte zakázané kopírovať, reprodukovať, sťahovať, vysielať, prenášať, upravovať, komerčne využívať a/alebo distribuovať akýkoľvek obsah služieb, stránky alebo počítačové kódy, a to žiadnym spôsobom, pod hrozbou súdneho konania.

10 Platformy tretích strán

Nemáme žiadnu kontrolu nad platformami tretích strán, na ktoré môžete byť z času na čas presmerovaní z našich služieb. Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za obsah platforiem tretích strán a za reklamy, produkty, funkcie, služby alebo iné prvky, ktoré sú k dispozícii na takýchto platformách tretích strán alebo ktoré vyplývajú z ich používania. Používanie platforiem tretích strán podlieha ich vlastným podmienkam.

11 Osobné údaje

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s našimi zásadami Ochrany osobných údajov.

12 Zmeny vo Všeobecných podmienkach a službách

Kedykoľvek môžeme aktualizovať a upravovať obsah a/alebo funkcie ktorejkoľvek zo služieb a tieto Všeobecné podmienky. To znamená, že z času na čas môžeme pridať nové funkcie alebo vylepšenia produktu, ako aj odstrániť alebo zmeniť niektoré funkcie.

Mali by ste si pravidelne preveriť najnovšiu verziu Všeobecných podmienok. Ak zmeny zahŕňajú podstatné zmeny vašich práv alebo povinností, budeme sa snažiť Vás o zmenách našich Všeobecných podmienok vopred primeraným spôsobom informovať. Ak však takéto zmeny podstatne ovplyvnia produkt alebo službu, za ktorú ste si v rámci služieb zaplatili, budeme sa snažiť pokračovať v poskytovaní tejto služby podľa rovnakých (predchádzajúcich) Všeobecných podmienok až do konca aktuálneho obdobia kúpenej služby alebo produktu. Ak budete pokračovať v používaní zakúpenej služby alebo produktu v obnovovacom období alebo uskutočníte nový nákup, tak sa od tohto momentu budú uplatňovať revidované Všeobecné podmienky a bude sa predpokladať, že ste súhlasili s revidovanými Podmienkami používania.

13 Notifikácie a správy o službách

Používaním služieb súhlasíte s tým, aby sme Vám poskytovali dôležité oznámenia týkajúce sa vášho účtu alebo služieb. Tieto oznámenia môžu byť zdieľané priamo v rámci služieb, prostredníctvom notifikácií z aplikácií alebo inými prostriedkami spojenými s vaším účtom, napríklad emailom. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť v prípade, že zanedbáte uvedenie presných kontaktných alebo iných údajov vrátane, ale nie výlučne, vášho zanedbania prijímať dôležité informácie a notifikácie.

14 Vykonateľnosť

Ak sa jedno alebo viacero ustanovení Všeobecných podmienok považuje za nevykonateľné podľa platných zákonov alebo predpisov alebo v dôsledku konečného rozhodnutia príslušného súdu alebo orgánu, ostatné ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti v rozsahu povolenom zákonom, predpismi alebo platnými súdnymi rozhodnutiami.

15 Postúpenie práva

Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok môžeme voľne postúpiť v súvislosti so zlúčením, akvizíciou, predajom podniku alebo prevodom aktív, alebo na základe zákona alebo inak; budeme sa však snažiť zabezpečiť, aby vaše práva a povinnosti zostali takouto operáciou nedotknuté.

Klient nie je oprávnený postúpiť pohľadávky na tretie osoby. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu portálu DVAIA postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

16 Žiadosti a sťažnosti

V prípade akejkoľvek žiadosti, alebo sťažnosti týkajúcej sa vášho používania služieb nás môžete kontaktovať emailom: hello@dvaia.com

17 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj zmluva medzi DVAIA a klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Okrem týchto všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy neexistujú medzi DVAIA a klientom iné vedľajšie písomné alebo ústne dojednania.
 3. Celková alebo čiastočná neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 4. Nie sme povinní ani ochotní podieľať sa na procese riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym orgánom.